Shoda a neshoda klinické a patologické TNM klasifi kace u karcinomu orofaryngu – vliv na prognózu a výsledky léčby

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 122-126. DOI: 10.14735/amko2016122.

Východisko: Cílem studie bylo určit, v jakém procentu případů dochází k neshodě mezi mezi klinickou (c) a patologickou (p) TNM klasifi kací u karcinomu orofaryngu a zdali neshoda mezi c a p klasifi kací ovlivňuje frekvenci recidiv a prognózu základního onemocnění. Soubor a metodika: Retrospektivní soubor 51 primárně chirurgicky léčených pa cientů s karcinomem orofaryngu. Klinická TNM klasifi kace byla stanovena na základě klinického a zobrazovacího vyšetření (sonografi
e, CT či MRI krku), patologickou klasifi kaci stanovil patolog na základě histopatologického vyšetření vlastního tumoru a odstraněných lymfatických uzlin. Shoda a neshoda TNM byly statisticky hodnoceny ve vztahu k recidivě tumoru a celkovému specifi ckému a nespecifickému přežití pa cientů. Mezi další statisticky hodnocené potenciální prognostické faktory patřily věk pa cienta, rozsah primárního tumoru, histologická pozitivita odstraněných lymfatických uzlin a histologická pozitivita okrajů. Výsledky: Neshoda mezi cTNM a pTNM klasifi kací byla prokázána u 27 pa cientů. U neshody T bylo prokázáno statisticky významně kratší přežití bez známek
nádoru (p = 0,034) i přesto, že neshoda T statisticky významně neovlivnila frekvenci recidiv. Ostatní sledované faktory neměly významnější vliv na frekvenci recidivy či přežití bez známek nádoru. K úmrtí v souvislosti s primárním tumorem došlo v průběhu sledování u šesti nemocných (11,8 %). U neshody T bylo prokázáno kratší specifi cké přežití na hranici statistické významnosti (p = 0,069). Ostatní sledované faktory neměly významnější vliv na specifi cké úmrtí. Závěr: Neshoda mezi klinickou a patologickou TNM klasifi kací byla prokázána u 52,9 % nemocných s karcinomem orofaryngu. Neshoda cTNM a pTNM klasifi kace v oblasti primárního nádoru (kategorie T) se jeví jako potenciální prognostický faktor. Zlepšení výsledků léčby onkologických pacientů je proto do jisté míry závislé na možnostech a přesnosti předoperační dia gnostiky.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016122

Plný text v PDF