Vliv předoperační radiochemoterapie na hustotu CD8+ tumor infi ltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta

flag

Klin Onkol 2016; 29(3): 204-209. DOI: 10.14735/amko2016204.

Východiska: Cílem této studie je retrospektivně zhodnotit imunomodulační účinek předoperační radiochemoterapie lokálně pokročilého karcinomu rekta imunohistochemickým vyšetřením hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) v endobiopsii před předoperační radiochemoterapií a u stejných pacientů v chirurgickém resekátu po předoperační radiochemoterapii. Pacienti a metody: Do studie bylo zařazeno 53 pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta léčených předoperační radiochemoterapií. Výsledky: Medián hustoty CD8+ TIL v endobiopsii před radiochemoterapií činil 12 (1–232) CD8+ TIL a v chirurgickém resekátu po radiochemoterapii 18 (1–319) CD8+ TIL. V průběhu předoperační radiochemoterapie došlo u 30 (57 %) pacientů k nárůstu hustoty CD8+ TIL, u 18 (34 %) pacientů došlo k poklesu, u jednoho pacienta zůstala hustota CD8+ TIL zachována, u čtyř pacientů nebylo možné změnu hustoty CD8+ TIL hodnotit. Pacienti s nárůstem CD8+ TIL po radiochemoterapii měli statisticky nesignifi kantní 2,5krát delší medián celkového přežití. Závěr: V hodnoceném souboru nebyl prokázán prediktivní ani prognostický význam hustoty CD8+ TIL u pacientů léčených předoperační radiochemoterapií pro lokálně pokročilý adenokarcinom rekta, což může být způsobeno limitovaným počtem pacientů.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016204

Plný text v PDF