Dva pohledy na vývoj nádorů

flag

Klin Onkol 2016; 29(4): 259-266. DOI: 10.14735/amko2016259.

Východiska: V současnosti je obecně přijímanou představou o kancerogenezi somatická mutační
teorie. Podle ní celý proces začíná jednou „odrodilou“ buňkou, která se hromaděním genetických
a epigenetických změn postupně proměňuje ze zdravé na plně maligní. Somatická mutační teorie se soustředí na mutace, genetické příčiny a buněčnou úroveň. Nádory považuje za onemocnění buněk, které ztratily kontrolu nad svou proliferací. Somatická mutační teorie, jejímiž protagonisty jsou Robert Weinberg a Douglas Hanahan, představuje převládající koncepci současné nádorové biologie. Naproti tomu teorie pole tkáňové organizace, kterou poprvé představili Carlos Sonnenschein a Ana Sotoová, považuje za klíčovou při vývoji nádorů ztrátu fyziologické struktury a organizace tkáně. Podle ní nádory vznikají na tkáňové úrovni. Vychází z představy, že stav proliferace je přednastaveným stavem buněk v mnohobuněčném organizmu. Cíl: Text nabízí odpovědi na následující dotazy: Platí i v době, kdy hlavní proud nádorové bio logie posunuje svou pozornost od nádorových buněk k nádorovému mikroprostředí, nekompatibilnost a neslučitelnost zastánců somatické mutační teorie, tzv. redukcionistů, a teorie pole tkáňové organizace, tzv. organicistů? Kde hledat třetí, spojující, systemickou teorii? Je přínosné uvědomovat si možný spor mezi redukcionisty a organicisty? V čem ten přínos spočívá? Jak ovlivňuje praktickou onkologii a bio logii nádorů obecně? Závěr: Není důležité rozhodnout, zda mají pravdu redukcionisté nebo organicisté. Ale je důležité být si vědom těchto dvou pojetí, protože to zpřesňuje způsob, jakým o celé problematice vzniku a vývoje nádorů přemýšlíme, jak experimentujeme a interpretujeme své výsledky.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016259

Plný text v PDF