Vícenásobné nádorové onemocnění plic – kazuistika a přehled literatury

flag

Klin Onkol 2016; 29(4): 287-290. DOI: 10.14735/amko2016287.

Východisko: Vícenásobné nádorové onemocnění plic je poměrně vzácnou nozologickou jednotkou, cílem této kazuistiky je její připomenutí a poukázání na úskalí její dia gnostiky a následné terapie. Případ: Pacientka, 62 let, po ablaci pravého prsu s disekcí axily v roce 1993 pro invazivní duktální adenokarcinom byla indikována k operační terapii pro nemalobuněčný plicní nádor středního laloku pravé plíce, dia gnostikovaném při screeningovém vyšetření. Perioperačně bylo odstraněno další ložisko v dolním laloku téže plíce, které bylo následně také hodnoceno jako primární plicní karcinom, tedy synchronní plicní nádor. Závěr: Jedná se o vzácnou nozologickou jednotku, při které je nádorové onemocnění plic prezentováno více než jedním primárním plicním ložiskem. Dělí se na synchronní nebo metachronní variantu. Synchronní forma je charakterizována záchytem ložisek v době primární dia gnózy, naproti tomu u metachronního výskytu je druhý, primární plicní nádor dia gnostikován s časovým odstupem. Incidence se zvyšuje díky dřívější dia gnostice, úspěšnější léčbě nádorového onemocnění v raném stadiu s prodloužením přežívání pa cientů, a tedy i prodloužením intervalu pro možnost vzniku dalšího primárního plicního tumoru. Jedním z hlavních rizikových faktorů je kouření. Dia gnostika je obtížnější s nutností vyloučení metastatického onemocnění. Základní informaci o povaze ložisek získáváme z histologického došetření. U pa cientů s více než jedním plicním ložiskem by měl být proveden velmi pečlivě staging, zejména v případě zvažované kurativní resekce, s vyloučením extrapulmonálních metastáz pomocí MRI mozku a celotělového PET/ CT došetření.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016287

Plný text v PDF