Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem

flag

Klin Onkol 2016; 29(5): 351-357. DOI: 10.14735/amko2016351.

Východiska: Primárním cílem projektu bylo zjistit efekt orální nutriční podpory (oral nutrition support – ONS) s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby pacientů s kolorektálním karcinomem (colorectal cancer – CRC). Sekundárním cílem bylo porovnat náklady na terapii a délku hospitalizace (length of stay – LoS) u pacientů s CRC užívajících vysokoproteinové nutriční přípravky ve srovnání s pacienty s běžnou nutriční podporou. Materiál a metody: Studie byla provedena u dospělých pacientů podstupujících operaci CRC. Před zahájením projektu pacienti podepsali informovaný souhlas. Pacientům ve sledované skupině (study group – SG; n = 52) byly podávány přípravky s vysokým obsahem bílkovin (600 kcal, 40 g bílkovin denně) jako přídavek k běžné stravě po dobu nejméně 10 dnů před operací a dva týdny po výkonu. Zpětně byla shromážděna data ze srovnávací skupiny (comparative group – CG; n = 105). Výsledky: Ve sledované skupině bylo zaznamenáno relativní snížení četnosti těchto komplikací: dehiscence rány (2,2krát nižší), infekce v ráně (4,3krát nižší), dehiscence anastomózy (2,0krát nižší), četnost rehospitalizací (1,7krát nižší). Průměrná LoS byla kratší ve sledované skupině ve srovnání s kontrolní skupinou (SG 9,4 ± 4,97 vs. CG 12 ± 6,4 dnů), což se odrazilo ve výrazně nižších nákladech na léčbu jak v průběhu hospitalizace (SG 479 vs. CG 538 EUR; p = 0,01), tak šest měsíců po operaci (SG 4 862 vs. CG 6 456 EUR). Závěr: Před a pooperační podpora přípravky s vysokým obsahem bílkovin (ONS) zkracuje u pacientů s CRC LoS, snižuje náklady na léčbu, pooperační komplikace a riziko rehospitalizací, a to bez ohledu na počáteční nutriční stav.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016351

Plný text v PDF