Anti-apoptotický mechanizmus metforminu proti apoptóze indukované ionizujícím zářením v mononukleárních buňkách lidské periferní krve

flag

Klin Onkol 2017; 30(5): 372-379. DOI: 10.14735/amko2017372.

Východiska: V předchozím článku jsme ukázali, že metformin (MET) může snížit apoptózu indukovanou ionizační radiací (ionizing radiation – IR) v mononukleárních buňkách lidské periferní krve. Anti-apoptotický mechanizmus MET vůči IR však zůstává nejasný. Tato studie se pokouší ověřit mechanizmus působení MET v omezování rentgenem indukovanou apoptózu v mononukleárních buňkách lidské periferní krve. Materiál a metody: Mononukleární buňky byly 2 hod ošetřovány MET a ozářovány 6 Gy rentgenovými paprsky. Úrovně genové exprese BAX, CASP3 a BCL2 byly stanoveny 24 hod po ozáření za použití kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qualitative polymerase chain reaction – qPCR) v reálném čase. Kromě toho byly hladiny proteinů BAX, CASP3 a BCL2 analyzovány pomocí metody Western blott. Výsledky: Radiační expozice zvýšila expresi genů BAX a CASP3 a snížila expresi genu BCL2 u mononukleárních buněk. Naopak, zvýšení exprese genu BCL2 spolu se snížením exprese genu BAX a CASP3 bylo pozorováno u MET a ozářených mononukleárních buněk. Bylo zjištěno, že záření zvýšilo poměr BAX/BCL2, zatímco MET snížil tento poměr. Také léčba s MET bez ozáření nezměnila expresi genů BAX, CASP3 a BCL2. Na druhou stranu snížená hladina proteinu BCL2 a zvýšená hladina proteinů BAX a CASP3 v 2 Gy ozářených mononukleárních buňkách, zatímco ovlivnění pomocí MET výrazně zvrátila tuto tendenci. Závěr: Výsledek naznačuje, že MET může chránit mononukleární buňky před apoptózou indukovanou IR prostřednictvím indukce buněčné anti-apoptotické signalizace.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2017372

Plný text v PDF