Nemelanómové zhubné nádory kože – klinicko-patologická štúdia pacientov s bazocelulárnym karcinómom a skvamocelulárnym karcinómom

flag

Klin Onkol 2018; 31(1): 40-45. DOI: 10.14735/amko201840.

Východiská: Nemelanómové zhubné nádory kože (non-melanoma skin cancer – NMSC) sú najčastejšou malignitou u ľudí svetlej pleti. V praxi zahrňujú najmä dva keratinocytové nádory – bazocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma – BCC) a skvamocelulárny karcinóm (squamous cell carcinoma – SCC). Cieľom prezentovanej štúdie bolo analyzovať a porovnávať klinicko-patologické rozdiely ochorenia u pacientov s BCC a SCC kože. Materiál a metodika: Hodnotený súbor pozostával z 541 osôb so 719 BCC a 126 osôb so 162 SCC. Výsledky: V skupine pacientov s BCC bolo zastúpenie mužov (49,91 %) a žien (50,09 %) prakticky vyrovnané, avšak SCC sa vyskytovali omnoho častejšie u mužov (68,2 %) než u žien (31,8 %). Priemerný vek pacientov s BCC bol 70,8 rokov a so SCC 78,2 rokov. Prevalencia BCC začala výraznejšie stúpať od 50. roku života, od ktorého mal vzostup lineárny trend až do 80. roku s následným poklesom. SCC sa začal výraznejšie vyskytovať od 70. roku života, od ktorého prevalencia strmo stúpala a nadobúdala exponenciálny trend. BCC aj SCC boli lokalizované najmä na hlave a krku, ktoré predstavovali 69,8 a 81,4 % všetkých prípadov. BCC však boli diagnostikované častejšie na tvári a naopak, SCC frekventovanejšie v extrafaciálnych partiách hlavy. Okrem toho sa BCC v porovnaní so SCC vyskytovali podstatne častejšie na trupe, najmä na chrbte. Záver: Hoci sú BCC a SCC zahrnuté pod jednotný termín NMSC, vo viacerých klinicko-patologických znakoch sa odlišujú. Napriek podobným etiologickým faktorom by ich bolo prinajmenej z onkoepidemiologického hľadiska vhodné hodnotiť individuálne.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201840

Plný text v PDF