Změny v signální dráze MAPK/ERK u pacientů s histiocytózou Langerhansových buněk

flag

Klin Onkol 2018; 31(2): 130-136. DOI: 10.14735/amko2018130.

Úvod: Klinické výstupy histiocytózy Langerhansových buněk (Langerhans cell histiocytosis – LCH) jsou vysoce variabilní. Bylo navrženo, že u pacientů s LCH může být aktivována signální dráha proteinkinázy aktivované mitogenem (MAPK) /extracelulární signální regulační kinázy (ERK). Materiál a metody: Vyšetřili jsme mutace KRAS, BRAF a NRAS u pacientů s LCH pomocí metody kvantitativní polymerázové řetězové reakce. Výsledky: Osm dospělých pacientů s LCH bylo léčeno v Národním onkologickém institutu v Kyjevě na Ukrajině. Pět pacientů dostalo chemoterapii plus radiační terapii a tři pacienti dostali pouze chemoterapii (p < 0,05). Všichni pacienti dostávali studijní protokol LCH-I, v průměru šest cyklů. BRAF c.1799T> A, mutace V600E byla detekována u 25 % (2/8) případů – jeden pacient měl časný relaps po 6 měsících a jeden pacient stabilní onemocnění. U tří pacientů s pozdními relapsy (v 15, 24 a 46 měsících) jsme nenašli mutace BRAF, KRAS ani NRAS. Je zajímavé, že mutace KRAS nebyly odhaleny u žádných vzorků LCH. NRAS c.182A> G, mutace Q61R byla nalezena ve dvou případech – jeden pacient měl LCH transformovaný na Hodgkinův lymfom, jeden pacient měl refrakterní onemocnění. Doba relapsu (time to relapse rate – TTR) u pacientů s mutací genu BRAF V600E a bez mutace byla 13 oproti 28 měsícům, resp. p < 0,05. TTR byl 31,3 oproti 6,41 měsícům u pacientů s absencí a přítomností mutace NRAS, p < 0,05. Multivariační analýza ukázala, že přítomnost NRAS Q61R mutace byla spojena se špatným přežíváním bez příhody u pacientů s LCH s HR 6,1 (95% CI 0,2–12,6; p = 0,008). Závěr: Mutace BRAF a NRAS u LCH naznačují možnost, že onemocnění je řízeno aktivací cesty MAPK/ERK. Tyto onkogenní mutace poskytují nové možnosti v porozumění patogenezi LCH a mohou se stát potenciální cílovou terapií.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018130

Plný text v PDF