Expresní analýza OIP5-AS1 u nemalobuněčného karcinomu plic

flag

Klin Onkol 2018; 31(4): 260-263. DOI: 10.14735/amko2018260.

Úvod: Karcinom plic jako nejvíce fatální nádor mužů přiměl výzkumníky ke hledání biomarkerů pro včasnou detekci a prognózu. Mezi možné biomarkery patří skupina nekódujících transkriptů o velikosti více než 200 nukleotidů nazývaná dlouhé nekódující RNA (lncRNA). Cíle: V této studii jsme vyhodnotili hladiny exprese OIP5 antisense RNA 1 (OIP5-AS1) u 32 vzorků nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) ve srovnání s odpovídající sousedící nenádorovou tkání (adjacent non-cancerous tissue – ANCT) pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Vzorky byly získány od pacientů, kteří byli přijati v nemocnici Labbafi-Nejad v letech 2015 a 2016. Výsledky: Úrovně exprese OIP5-AS byly významně sníženy v nádorových tkáních ve srovnání s ANCT v celkových vzorcích a v podskupině mužů. Nebyla však zjištěna žádná souvislost mezi relativní expresí OIP5-AS1 a klinicko-patologickými daty pacientů nebo historií kouření. Expresní hladiny této lncRNA nebyly korelovány s věkem pacientů. Závěry: Tato lncRNA je možný nový biomarker NSCLC u iránských pacientů. K potvrzení výsledků naší studie jsou potřebné budoucí studie u větších počtů pacientů. Navíc na základě rozdílu v rizikových faktorech spojených s rakovinou plic v různých populacích jsou studie založené na populaci potřebné k prozkoumání role této lncRNA v patogenezi onkologických onemocnění v každé oblasti za účelem navržení vhodných cílených terapií pro každou populaci.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018260

Plný text v PDF