Metastáza nádoru do nádoru – raritný prípad svetlobunkového renálneho karcinómu obsahujúceho metastázu adenokarcinómu neznámeho pôvodu

flag

Klin Onkol 2018; 31(5): 366-370. DOI: 10.14735/amko2018392366.

Východiská: Metastáza nádoru do nádoru je veľmi zriedkavý nález, pri ktorom jeden malígny tumor metastázuje do tkaniva iného tumoru odlišného pôvodu. Prípad: Autor opisuje prípad 68-ročnej ženy, ktorá mala verifikovaný solitárny nádor v pravej obličke, ako aj viacpočetné tumorózne noduly v pečeni. Vykonanú mala radikálnu nefrektómiu. Histologické vyšetrenie nádoru obličky potvrdilo konvenčný svetlobunkový renálny karcinóm (renal cell carcinoma – RCC), ktorý však obsahoval aj metastatické ložiská iného adenokarcinómu. Spoľahlivé stanovenie jeho origa nebolo v tom čase možné. Následne bola vykonaná aj probatórna excízia lézie v pečeni. Mikroskopicky išlo o adenokarcinóm podobného vzhľadu ako v tkanive RCC. Pre zhoršujúci sa zdravotný stav nemohla mať pacientka realizovanú paliatívnu chemoterapiu a zakrátko exitovala. Pôvod adenokarcinómu ostal neobjasnený. Záver: Opísaný je raritný prípad metastázujúceho adenokarcinómu, ktorý sa prvotne diagnostikoval náhodne v nádorovom tkanive svetlobunkového RCC obličky. Takýto nezvyčajný nález môže predstavovať veľkú diagnostickú dilemu pre patológa aj klinika. Z prognostického hľadiska je nález intratumoróznych metastáz v primárnom RCC zvyčajne už prejavom diseminovaného štádia onkologického ochorenia s nepriaznivým klinickým priebehom.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018392366

Plný text v PDF