Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2019; 32(3): 237-238.

Články vybrala a komentovala MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Plný text v PDF