Kazuistika pacientky s prognosticky nepříznivým metastatickým kolorektálním karcinomem léčené trifluridin/tipiracilem – příklad úspěšné multioborové spolupráce

flag

Klin Onkol 2019; 32(3): 232-234.

Trifluridin/tipiracil (FTD/TPI) je perorální kombinace tymidinového analoga trifluridinu a inhibitoru tymidinfosforylázy (TP) tipiracil hydrochloridu. Trifluridin je aktivní protinádorová komponenta, která je inkorporována do nádorové DNA. Tipiracil inhibuje tymidinfosforylázu, enzym degradující trifluridin, udržuje přiměřenou koncentraci trifluridinu v plazmě, a tím potencuje jeho protinádorový účinek [1]. FTD/TPI je léčivo, které bylo vyvinuto s cílem překonat rezistenci vůči fluoropyrimidinům (5-FU). FTD/TPI je schválen pro použití u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal carcinoma – mCRC), kteří jsou rezistentní ke standardní  chemoterapii...

Plný text v PDF