Souhrn aktuálních poznatků o úloze estrogenového receptoru α v nádorové buněčné signalizaci

flag

Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 34-38. DOI: 10.14735/amko20193S34.

Východiska: Estrogenový receptor α je klíčovým biomarkerem karcinomu prsu, neboť jeho přítomnost či absence v nádorových buňkách se významně promítá do prognózy onemocnění i způsobu léčby. K aktivaci estrogenového receptoru α dochází po navázání ligandu, obvykle estradiolu. Poté jsou receptory translokovány do jádra, kde spouštějí transkripci cílových genů. Tento proces se označuje jako genomický mechanizmus účinku. Estrogenový receptor α však přenáší signál i negenomicky, a to především v cytoplazmě. Díky svému významnému zapojení v buněčné signalizaci představuje i důležitý cíl protinádorové léčby. Cíl: Přestože byl estrogenový receptor α objeven už před 60 lety, jeho signální dráhy jsou natolik komplikované, že řada z nich není dodnes zcela popsána. Vzhledem k rozsahu signalizace, do které je estrogenový receptor α zapojen, si tento přehledový článek neklade za cíl pokrýt celou její šíři, ale zaměřuje se především na nové aspekty týkající se jeho funkce, které se v této oblasti aktuálně objevují.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20193S34

Plný text v PDF