Asociace polymorfizmů MTHFR 677C>T, 1298A>C a MTR 2756A>G s rizikem rozvoje retinoblastomu

flag

Klin Onkol 2019; 32(5): 375-379. DOI: 10.14735/amko2019375.

Úvod: U různých typů nádorových onemocnění byly studovány polymorfizmy MTHFR 677C>T, 1298A>C a MTR 2756A>G. Role těchto polymorfizmů v rozvoji retinoblastomu však zůstává nejasná. V této studie jsme hodnotili asociaci polymorfizmů MTHFR 677C>T, 1298A>C a MTR 2756A>G s rizikem rozvojem retinoblastomu u dětí v Íránu. Metody: Pomocí Real-Time PCR systému ABI PRISM 7500 byly zachyceny polymorfizmy MTHFR 677C>T, 1298A>C a MTR 2756A>G u 66 pacientů s retinoblastomem a 99 zdravých kontrolních subjektů odpovídajícího věku a pohlaví. Asociace mezi těmito polymorfizmy a rizikem rozvoje retinoblastomu byla analyzována pomocí poměru šancí s 95% intervalem spolehlivosti. Výsledky: Naše výsledky ukázaly významnou asociaci mezi polymorfizmem MTR 2756A>G a rizikem rozvojem retinoblastomu. V případě polymorfizmu MTR 2756A>G byly četnosti výskytu genotypu AG (39,4 %) a GG (9,1 %) statisticky významně vyšší v porovnání s kontrolním vzorkem (p < 0,05). U polymorfizmů MTHFR 677C>T a 1298A>C však nebyly pozorovány žádné významné rozdíly ve frekvenci alel nebo genotypové frekvenci mezi pacienty s retinoblastomem a kontrolními subjekty (p > 0,05). Závěry: Naše výsledky naznačují možnou asociaci polymorfizmu MTR 2756A>G se zvýšeným rizikem rozvoje retinoblastomu u dětí v Íránu. Výsledky však také ukázaly, že polymorfizmy MTHFR 677C>T a 1298A>C nejsou se zvýšeným rizikem rozvoje retinoblastomu významně spojeny.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2019375

Plný text v PDF