Účinek kapecitabinu v léčbě triple negativního karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2020; 33(2): 159-160.

Triple negativní karcinomy představují histologicky, molekulárně biologicky a imunologicky heterogenní skupinu karcinomů prsu. Je pro ně charakteristické, že neexprimují alfa-estrogenové receptory, progesteronové receptory a HER2 receptory [1]. Triple negativní karcinomy představují přibližně 15 % všech karcinomů prsu, vyšší výskyt je v mladším věku [2]. V systémové léčbě triple negativního karcinomu prsu se indikuje standardně chemoterapie. V poslední době ale dochází k rozvoji dalších léčebných možností, jako imunoterapie, cílená léčba, či dokonce i podání antiandrogenní hormonální léčby [3]. V rámci systémové chemoterapie se nejvíce uplatňuje léčba založená na podání antracyklinů, taxanů či platinových derivátů. Tato léčba ale může být u starších pacientek problematická. Možností je v této skupině nemocných žen podání méně náročné léčby kapecitabinem. Chtěli bychom prezentovat pacientku narozenou v roce 1937. Byla k nám odeslaná z mamologické poradny v létě 2018 pro hmatnou velikou rezistenci v oblasti pravého prsu a hmatnou lymfadenopatii v pravé axile. Staging bez známek vzdálené diseminace, stadium  cT3 N0 M0. Bioptické vyšetření prokázalo triple negativní karcinom prsu. Vzhledem k početným komorbiditám nebyla neoadjuvantní chemoterapie či sanační operace indikovaná. U pacientky jsme indikovali samotnou radioterapii na oblast celého pravého prsu + spádové lymfatické oblasti (2/50 Gy) + boost na lůžko tumoru v pravém prsu (2/10 Gy). Léčba proběhla v 10–11/2018. Na kontrolní mamografii na jaře 2019 prakticky kompletní remise nálezu na pravém prsu, současně i kompletní remise v oblasti axily. Na podzim 2019 se během 2 týdnů u nemocné objevilo zarudnutí kůže se zatuhnutím podkoží nad pravou lopatkou s propagací až do pravého nadklíčku (obr. 1). Byla provedena kožní excize s nálezem metastázy triple negativního karcinomu prsu. Vyšetření výpočetní tomografií bez známek dalšího onkologického postižení. U nemocné jsme indikovali monoterapii kapecitabinem. Již po dvou cyklech léčby došlo k výrazné lokální regresi nálezu (obr. 2). Pacientka léčbu toleruje bez větších komplikací, bez projevů toxicity kapecitabinu.

Plný text v PDF