Klin Onkol 2020; 33(3): 170.

Vážené kolegyně a kolegové,

na tomto místě běžně bývá editorial, který se váže k problematice zpracované v ně­kte­rém z odborných článků. Na redakční radě časopisu Klinická onkologie jsme se však rozhodli učinit výjimku, a to v souvislosti s pandem COVID-19, která ovlivnila i život v České republice, včetně kvality poskytování zdravotní péče. V době, kdy píšeme tento editorial, je stále ještě příliš brzy, abychom cokoliv hodnotili a ani to není naše práce, chceme však upozornit na několik událostí, které hodnotily poskytování zdravotní péče onkologicky nemocným v ČR v době pandemie COVID-19. Současně chceme oznámit, že plánujeme jedno z řádných čísel časopisu věnovat právě této problematice.

Průběžné hodnocení dopadu pandemie COVID-19 na onkologickou léčbu bylo součástí dvou tiskových konferencí. Dne 5. května 2020 proběhla tisková konference Masarykova onkologického ústavu a dne 5. 6. 2020 tisková konference České onkologické společnosti ČLS JEP. Tiskové zprávy z obou konferencí jsou volně přístupné na internetu. Z výsledků, které byly na obou konferencích prezentovány, vyplývá, že v důsledku zvládnutí pandemie COVID-19 v České republice nedošlo k žádnému významnému omezení péče jako v ně­kte­rých jiných zemích, které by se mělo odrazit ve zhoršení zdravotního stavu našich onkologických pacientů. Čísla současně dokazují, že pokud ke změnám postupu v onkologické léčbě došlo, jednalo se přísně individlně a vždy s ohledem na riziko komplikací pro daného pacienta.

Určitá omezení poskytování zdravotnických služeb byla zaznamenána v případě preventivní péče o zdravé osoby (včetně screeningu) a vyléčené onkologické pacienty (prodloužení intervalu kontrol) a dále v dostupnosti ně­kte­rých typů podpůrné (např. rehabilitace, psychiatrická a psychologická péče) a soclní péče. Víme, že tak krátký výpadek screeningu a preventivní péče (v řádu několika málo měsíců) se nemůže odrazit v léčebných výsledcích a už vůbec ne ve ztrátách lidských životů. Přesto je snížená dostupnost podpůrné péče problém, kterým bychom se měli zabývat, a hledat opatření, jak mu v případě opakování podobné situace předcházet. I těmto tématům se chceme věnovat v rámci speciálního čísla Klinické onkologie.

Speclní číslo Klinické onkologie fokusované na problematiku poskytování péče onkologickým pacientům v době pandemie COVID-19 připravujeme na 15. říjen 2020, a to při příležitosti konání odložených Brněnských onkologických dnů (15.–17. 10. 2020), které se rovněž budou této problematice věnovat. Uzávěrka pro příjem příspěvků je 17. 8. 2020. Tímto tedy vyzýváme všechny naše kolegy a kolegyně, aby se formou odborných článků, kazuistik, dopisů redakci či jiných forem sdělení podělili s ostatními o své zkušenosti s péčí o onkologické pacienty v době „covidové.“ Za vaše příspěvky předem děkujeme!

 

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
za redakční radu časopisu Klinická onkologie

Plný text v PDF