Hladiny NT-proBNP a troponínu T u onkologických pacientov – stručný prehľad

flag

Klin Onkol 2020; 33(3): 171-176. DOI: 10.14735/amko2020171.

Východiská: Nátriuretické faktory sú peptidické substancie produkované atriálnym a ventrikulárnym myokardom. Primárnym stimulom ich syntézy je zvýšený intramurálny tlak predsiení spôsobený zvýšením venózneho návratu počas intravaskulárnej hypervolémie. Sú užitočným kardiálnym markerom používaným v klinickej praxi. Elevácia N-terminálneho fragmentu atriálneho nátriuretického peptidu je charakteristická pre kardiálne zlyhávanie. Troponín T je základným komponentom svalov a je špecifický pre myokardiálne bunky. Je to marker kardiálneho poškodenia, špecificky infarktu myokardu. Cieľ: Tento článok sumarizuje súčasné znalosti o súvise N-terminálneho prohormónu mozgového natriuretického faktoru (N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide – NT-proBNP) a troponínu T s onkolgickými ochoreniami. V súčasnosti je známe, že nátriuretické peptidy môžu byť produkované nádorovou bunkou bez prítomnosti kardiálneho zlyhávania. Je známe, že malobunkový karcinóm pľúc priamo produkuje nátriuretické faktory. Tento potenciál majú však všetky onkologické ochorenia. Syntéza proBNP môže byť stimulovaná zápalovými cytokínmi, ako je faktor nádorovej nekrózy (tumor necrosis factor), a niektorými interleukínmi produkovanými nádorom. Pri paraproteinémiach je popísaný vplyv nátriuretických faktorov na protoonkogény a výskyt skrížene reagujúcich protilátok produkovaných nádorom, zvyšujúcich hladinu nátriuretických peptidov. Boli publikované práce, kde boli namerané extrémne zvýšené hladiny nátriuretických peptidov u terminálne chorých onkologických pacientov. NT-pro BNP a troponín T sú taktiež markermi myokardiálneho poškodenia počas kardiotoxickej liečby antracyklínmi. Záver: NT-proBNP a troponín T môžu byť cenné markery nielen kardiálneho poškodenia počas chemoterapie a prognózy onkologických chorôb, ale taktiež aj pre prognózu ochorenia a dĺžku prežívania onkologického pacienta.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2020171

Plný text v PDF