Vztah profilu exprese genu FOXR2 a markerů epitelo-mezenchymální tranzice u epiteliálního karcinomu vaječníků

flag

Klin Onkol 2020; 33(3): 201-207. DOI: 10.14735/amko2020201.

Východiska: Bylo hodnoceno několik faktorů kvůli jejich využití jako aplikovaných bio­markerů pro dia­gnostiku a léčbu karcinomu vaječníků, jednoho z nejčastějších příčin úmrtí v důsledku gynekologických malignit. U ně­kte­rých faktorů skupiny FOX se sice ukázalo, že modulují progresi karcinomu primárně ovlivněním proliferace buněk a exprese, ale potenciální funkce FOXR2 (Forkhead Box R2), který je u několika lidských nádorů nově identifikovaným jako pravděpodobný onkogen, nebyla u karcinomu vaječníků zatím potvrzena. Cílem této studie bylo zhodnotit profil exprese genu FOXR2 a profily exprese ně­kte­rých genů souvisejících s epiteliálně-mezenchymálním přechodem (EMT) v tkáních epiteliálního karcinomu vaječníků (EOC), ve vzorcích zdravé tkáně a v linii buněk karcinomu vaječníků (SKOV-3). Metody: V této pozorovací studii bylo vyšetřeno 20 vzorků epiteliálního adenokarcinomu vaječníků a jejich marginální vzorky, získané od 20 žen s EOC a SKOV-3 pomocí relativní genové exprese FOXR2, CDH1 (kódující E-kadherin) a FN1 (kódující fibronektin-1) ve dvou skupinách za použití kvalitativní techniky polymerázové řetězové reakce v reálném čase (qRT-PCR). Výsledky: Nálezy svědčily o významném zvýšení FOXR2 a FN1 i přes sníženou hladinu exprese CDH1 ve vzorcích v porovnání s kontrolami (p < 0,05). U pokročilých karcinomů byla zaznamenána významná korelace mezi expresí genu FOXR2 a markery souvisejícími s EMT. Pro úrovně exprese genu FOXR2 byl dále získán index bio­markerů 0,772. Závěry: Zjištění ukázala, že hladina exprese FOXR2 má významnou souvislost s karcinomem vaječníků do té míry, že při tomto onemocnění může být použita jako dia­gnostický a terapeutický molekulární bio­marker.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2020201

Plný text v PDF