Klin Onkol 2020; 33(Suppl 2): 5.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

držíte v ruce Sborník abstrakt XLIV. ročníku Brněnských onkologických dnů (BOD), XXXIV. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP) a konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2020 (LDO). Bohužel, v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 spojené s nemocí covid-19 byla narušena realizace prakticky všech odborných konferencí plánovaných v roce 2020 a nutné změny se nevyhnuly ani námi připravovanému kongresu. Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci nakonec nebylo možné zorganizovat konferenci ani v náhradním podzimním termínu, a Brněnské onkologické dny se tak letos uskuteční celé v pozměněné formě, a to on-line v termínu 13.–15. 10. 2020. Součástí je edukační blok soustředěný na problematiku precizní onkologie a imunoterapie, samostatný blok je věnován nemoci covid-19 v diagnostice a léčbě onkologických pacientů a také novinkám v doporučených postupech léčby základních onkologických diagnóz.

V tomto sborníku jsou otištěny příspěvky dle původního odborného programu připravovaného na konferenci v tradičním jarním termínu. Rozsáhlý odborný program, v rámci kterého mělo být v letošním roce prezentováno celkem 343 příspěvků, z toho 183 formou vyzvaných přednášek, by nebyl možný, pokud by neexistovala práce jednotlivých autorů a jejich týmů, která často probíhá nad rámec zaměstnaneckých pracovních povinností. Za tuto činnost a za zaslání příspěvků k prezentaci na BOD a KNZP patří všem autorům a spoluautorům naše poděkování.

Udržet kvalitu sborníku je pro nás důležitou prioritou, neboť Sborník abstrakt BOD, KNZP a LDO je řádným supplementem časopisu Klinická onkologie, a současně se tak stává indexovaným sborníkem v mezinárodní bibliografické databázi SCOPUS. I v letošním roce je sborník sestaven z abstrakt, která byla připravena v souladu s předepsanou strukturou a rozsahem. Pokud ve sborníku nemůžete nalézt některá abstrakta přijatých příspěvků, znamená to, že je autoři nedodali do stanoveného termínu nebo nesplnili požadavky na rozsah či kvalitu.

Celý sborník abstrakt je možné si kdykoli stáhnout v elektronické podobě z internetových stránek konference www.onkologickedny.cz nebo časopisu Klinická onkologie www.linkos.cz. Jednotlivá abstrakta jsou rovněž dostupná v databázi tuzemských onkologických abstrakt na již uvedených stránkách České onkologické společnosti ČLS JEP – www.linkos.cz.

Pro publikační účely lze abstrakta citovat následujícím způsobem, není-li v pokynech příslušného vydavatele uvedeno jinak:

Čápková L, Bařinová M, Poprach A. RENIS II – navazující klinický registr pacientů s karcinomem ledvin. Sborník abstrakt XLIV. brněnských onkologických dnů, XXXIV. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2020. Klin Onkol 2020; 33 (Suppl 2): 2S65.

I v letošním roce vyzýváme autory příspěvků zveřejněných v tomto sborníku, aby zvážili možnost dopracovat svůj příspěvek do podoby rukopisu pro časopis Klinická onkologie, jehož prostřednictvím se výsledky jejich práce dostanou do bibliografické databáze MEDLINE/PubMed. Navíc časopis Klinická onkologie pravidelně oceňuje nejlepší publikované práce v kategoriích původní práce, přehledová práce a kazuistika. Potřebné instrukce pro přípravu a odeslání rukopisu do Klinické onkologie naleznete na stránkách ČOS ČLS JEP (www.linkos.cz). Články se zasílají elektronicky na adrese: https: //redakce.carecomm.cz/ko/login.

Za pořadatele
editoři sborníku

prof. MU Dr. Marek Svoboda, Ph.D.
za organizační a programový výbor
BOD a KNZP
ředitel MOÚ

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
předsedkyně
programového výboru

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
vědecký tajemník MOÚ
člen výkonné redakční rady časopisu
Klinická onkologie zodpovědný
za přípravu sborníku

MU Dr. Tomáš Kazda, Ph.D.
za programový výbor konference
Glio Meeting 2020
náměstek pro vědu a výzkum MOÚ

doc. RNDr. Lenka Zdražilová
Dubská, Ph.D.
za programový výbor konference
LDO 2020

Plný text v PDF