Patologická odpoveď a klinické výsledky při léčbě operabilního triple negativního karcinomu prsu cisplatinou přidanou k standardní neoadjuvantní chemoterapii

flag

Klin Onkol 2021; 34(1): 49-55. DOI: 10.48095/ccko202149.

Východiska: U pacientek s triple negativním karcinomem prsu (triple negative breast cancer – TNBC) je odpověď na neoadjuvantní chemoterapii spojena s lepšími výsledky. U pacientek s reziduální nemocí je vyšší riziko relapsu a úmrtí na karcinom prsu. Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost cisplatiny přidané k standardní neoadjuvantní chemoterapii při lokálně pokročilém TNBC. Materiál a metody: Retrospektivně byly analyzovány všechny TNBC léčené neoadjuvantní cisplatinou v dávce 60 mg/m2 jednou za 3 týdny s paklitaxelem podávaným 1× týdně po dobu 12 týdnů a poté „dose-dense“ epirubicinem v dávce 90 mg/m2 nebo doxorubicinem v dávce 60 mg/m2 s cyklofosfamidem v dávce 600 mg/m2. Byly shromažďovány údaje týkající se patologické kompletní odpovědi, dodržování plánované terapie, přežití bez nemoci a celkového přežití. Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 83 pacientek, z nichž 80 % mělo onemocnění stadia III. Patologická kompletní odpověď jak v prsu (T0/Tis) tak axile (N0) byla pozorována u 48,1 % pacientek. Patologická odpověď stupně 5 dle Millera a Payna v prsu byla pozorována u 61 % pacientek. Dobrá částečná odpověď (stupeň 3 nebo 4 dle Millera a Payna) byla pozorována u 32,5 % pacientek. U zbývajících 6,5 % byla odpověď špatná. Operaci podstoupilo 77 pacientek. Přežití bez nemoci bylo u pacientek s patologickou kompletní odpovědí 96,7 % za 1 rok a 77,6 % za 3 roky a u pacientek bez patologické kompletní odpovědi 92,3 % za 1 rok a 62,7 % za 3 roky. Nejčastější nežádoucí účinky byly hematologické s převládající anemií. Závěr: Přídavek cisplatiny k neoadjuvantní chemoterapii s antracyklinem a taxanem při léčbě TNBC byl dobře snášen a vedl k vysokému podílu patologické kompletní odpovědi. Přídavek cisplatiny k standardní chemoterapii u pacientek s lokálně pokročilým TNBC pravděpodobně zlepšil klinické výsledky.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko202149

Plný text v PDF