Klin Onkol 2021; 34(1): 62-68. DOI: 10.48095/ccko202162.

Východiská: Skvamocelulárny karcinóm rekta (rectal squamous cell carcinoma – RSCC) patrí medzi zriedkavé malignity gastrointestinálneho traktu. Neexistujú žiadne konsenzuálne odporúčania pre liečbu nemetastatického RSCC, čo môže spôsobovať problémy pri zvažovaní optimálnej terapie. Cieľ: Cieľom tejto práce je poukázať na to, že RSCC je raritné ochorenie, ktoré je potrebné odlíšiť od skvamocelulárneho karcinómu anu (ASCC), a liečba ktorého sa líši od liečby adenokarcinómu rekta. Kazuistika: V tomto článku diskutujeme dia­gnózu a liečbu pacientky s nemetastatickým RSCC. Štyridsaťdvaročnej pacientke s anamnézou hnačiek a proktorágie bol dia­gnostikovaný RSCC s lokoregionálnou lymfadenopatiou, štádium T3N1MO. Vzhľadom na stenotizujúci tumor bola realizovaná protektívna sigmostómia, pacientka absolvovala chemorádioterapiu, s kompletnou odpoveďou po liečbe verifikovanou MR vyšetrením. Následne pacientka absolvovala resekciu rekta podľa Dixona s histologickým potvrdením kompletnej regresie tumoru bez detekcie zvyškov tumoróznej masy v oblasti rekta. Záver: Primárny RSCC môže byť niekedy ťažké odlíšiť od ASCC. V súčasnosti nie je štandardizovaný stagingový systém pre RSCC, čo spôsobuje ťažkosti v komparatívnych štúdiach a pri stanovení systematizovaných liečebných protokolov. Základom liečby RSCC je chemorádioterapia

http://dx.doi.org/10.48095/ccko202162

Plný text v PDF