Vznik a význam sekvenčních variant mikroRNA v kancerogenezi

flag

Klin Onkol 2021; 34(1): 20-25. DOI: 10.48095/ccko202120.

Východiska: MikroRNA (miRNA) jsou jednou ze skupin krátkých nekódujících RNA, které na posttranskripční úrovni regulují genovou expresi. Jsou zapojeny do klíčových buněčných procesů a podílejí se na vzniku a progresi mnohých onemocnění. Hladiny miRNA mohou odrážet fyziologický stav organizmů, a proto jsou v rámci bio­markerových studií analyzovány jejich expresní profily. Díky svým vlastnostem se jeví jako slibné dia­gnostické, prognostické a prediktivní bio­markery nádorových onemocnění. Nedávné studie poukazují na existenci sekvenčních variant miRNA, tzv. izomiRs, které se od anotovaných miRNA liší pozměněnou sekvencí v důsledku posttranskripčních modifikací. Tyto izomiRs mohou vykazovat vyšší zastoupení než ně­kte­ré kanonické miRNA. Bližší studium izomiRs odhaluje jejich nenáhodnou distribuci i odlišné bio­logické vlastnosti a poukazuje tak na možný bio­logický význam modifikací sekvence. Přítomnost izomiRs může také zásadně ovlivňovat výsledky bio­markerových studií. V současné době je pozornost zaměřena na jejich možný klinický význam. Cíl: Cílem této práce je poskytnout přehled současných poznatků o sekvenčních variantách miRNA. V práci jsou popsány mechanizmy vzniku izomiRs a vliv heterogenity v sekvenci na stabilitu, funkci a analýzu miRNA. Prostor je věnován také roli izomiRs v bio­markerových studiích.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko202120

Plný text v PDF