Molekulární testování u karcinomu endometria – společné doporučení České onkologické společnosti, onkogynekologické sekce České gynekologické a porodnické společnosti, Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky a Společnosti českých patologů

flag

Klin Onkol 2021; 34(4): 321-328. DOI: 10.48095/ccko2021321.

Východiska: Molekulární klasifikace karcinomu endometria se stává důležitou součástí dia­gnostického procesu s přímými léčebnými dopady. Recentní mezinárodní doporučené postupy vč. společného doporučení Evropské společnosti gynekologické onkologie, Evropské společnosti pro radioterapii a onkologii a Evropské společnosti pro patologii proto zahrnují molekulární klasifikaci do standardních dia­gnostických algoritmů, stejně tak je molekulární testování doporučováno i podle nejnovější (5. edice) klasifikace nádorů ženského genitálu Světové zdravotnické organizace z roku 2020. Vzhledem k potřebě implementace těchto doporučení do dia­gnostické praxe v ČR proběhlo jednání zástupců čtyř odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (České onkologické společnosti, onkogynekologické sekce České gynekologické a porodnické společnosti, Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky a Společnosti českých patologů). Cíl: Doporučení pro molekulární testování karcinomu endometria v rutinní dia­gnostické praxi v ČR.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021321

Plný text v PDF