Využití buněčných exozomů jako nového nosiče v genové terapii karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2021; 34(4): 300-305. DOI: 10.48095/ccko2021300.

Východiska: Karcinom prsu je celosvětově považován za hlavní klinický problém u gynekologických onemocnění. Exozomy jsou malé váčky, které vznikají v mnohobuněčných organizmech. Jsou vylučovány různými buňkami do extracelulárního prostředí, a tak se účastní mezibuněčné komunikace tím, že přenáší genetické informace prostřednictvím kódujících a nekódujících RNA do cílových buněk. Exozomy odvozené od nádoru jsou považované za bohatý zdroj mikroRNA (miR) a mohou regulovat funkci nádorových buněk v mikroprostředí nádoru. Přesné mechanismy, kterými exozomy pocházející z nádorových buněk ovlivňují sousední buňky ani bio­logická funkce exozomálních miR v receptorových buňkách však nejsou dobře známy. Materiál a metody: V této studii byly po nadměrné expresi MiR-205 v buňkách karcinomu prsu (třída MDA-MB-231) úspěšně izolovány buněčné exozomy a charakterizovány pomocí elektronové mikroskopie a dynamického rozptylu světla. Výsledky: Stanovení hladin exprese MiR-205 v exozomech vylučovaných z upravených buněk potvrdilo vysokou expresi této miR. Bylo také zjištěno, že úprava nádorových exozomů nesoucích tuto miR měla indukční účinek na apoptózu a významný účinek na snížení exprese genového transkriptu Bcl-2 v buňkách karcinomu prsu v závislosti na čase (p < 0,001). Závěr: Celkově tato studie naznačuje, že exozomální přenos nádorových supresorových miR do nádorových buněk může být vhodnou platformou pro přenos nukleových kyselin do těchto buněk a může být vysoce účinný při léčbě nádorů.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021300

Plný text v PDF