Pokročilá stadia klasického Hodgkinova lymfomu – možnosti první linie léčby

flag

Klin Onkol 2021; 34(6): 450-454. DOI: 10.48095/ccko2021450.

Východiska: První linií terapie lze vyléčit 80 % pacientů v pokročilém stadiu klasického Hodgkinova lymfomu. Obvyklé možnosti léčby zahrnují chemoterapii ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin), nebo eskalovaný BEACOPP (bleomycin, etoposid, doxorubicin, cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednison). Podle výsledku interim pozitronové emisní tomografie lze upravit intenzitu léčby, a tím ovlivnit léčebné výsledky a toxicitu léčby. Cíl: Přehledový článek přináší aktuální možnosti konvenční chemoterapie a použití kombinace chemoterapie s brentuximab vedotinem a inhibitory PD-1 v první linii léčby.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021450

Plný text v PDF