Zkoumání změn posttranskripčního úprav genů VEGF a CD146 nesoucích miR-573 v buňkách karcinomu prsu ošetřených tamoxifenem

flag

Klin Onkol 2023; 36(6): 447-452. DOI: 10.48095/ccko2023447.

Východiska: Nejnovější výzkumy týkající se podílu microRNA (miRNA) na nádorové angiogenezi a onkogenních účinků miRNA ukazují na jejich potenciální roli při angiogenezi karcinomu prsu. Exozomy získané z nádoru jsou považovány za bohatý zdroj miRNA, které regulují funkce ostatních buněk v nádorovém mikroprostředí, vč. endoteliálních buněk cév. Tato studie analyzuje účinek chemoterapie tamoxifenem na expresi klíčové miRNA, miR-573, která se účastní angiogeneze v exozomech nádoru a působí jako regulační spojka mezi miRNA a genem CD146, který je součástí dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor – VEGF). Materiál a metody: Byly zakoupeny buňky karcinomu prsu MCF-7 a kultivovány v kompletním médiu. Tyto buňky byly ošetřeny tamoxifenem a z média byly následně exrahovány jejich exozomy. Byla izolována RNA exozomů a pomocí metody polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase byla vyhodnocena exprese genů miR-573, VEGF a CD146 v exozomech. Výsledky: Výsledky této studie ukázaly, že ošeření buněk tamoxifenem zvýšilo expresi miR-573 v exozomech získaných z nádorových buněk MCF-7. Exprese genů CD146 a VEGF v exozomech buněk ošetřených léčivem měla klesající tendenci. Závěr: Výsledky tohoto pokusu prokázaly, že ošetření nádorových buněk tamoxifenem snižuje expresi genů VEGF and CD146 zvýšením miR-573. Dochází tedy k omezení angiogeneze a tím k protinádorovému působení léčiva.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2023447

Plný text v PDF