Hodnocení nádorového mikroprostředí a následné exprese genů u karcinomu ústní dutiny

flag

Klin Onkol 2024; 37(1): 34-39. DOI: 10.48095/ccko202434.

Východiska: Dlaždicobuněčný karcinom ústní dutiny (oral squamous cell carcinoma – OSCC) je jedným z nejběžnějších nádorů ze skupin dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku. Zvyšující se výskyt karcinomů ústní dutiny a jejich zjištění v pokročilých stadiích je celosvětovým zdravotním problémem. Stále více údajů svědčí o tom, že při růstu a progresi zhoubných nádorů hrají důležitou roli microRNA (miRNAs), zatímco o významu miR-7113-3p and miR-6721-5p v OSCC nejsou k dispozici žádné informace. Tento článek pojednává o zkoumání exprese MAP2K1, miR-7113-3p a miR-6721-5p pro možné biologické funkce při rozvoji dlaždicobuněčného karcinomu ústní dutiny. Materiál a metody: Pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase jsme stanovili expresi mRNA u MAP2K1, miR-7113-3p a miR-6721-5p v čerstvě zmražených tkáních OSCC a v čerstvě zmražených přilehlých normálních tkáních 30 pacientů a zkoumali jsme jejich vztah ke klinickým parametrům. Výsledky: Exprese MAP2K1 v nádorové tkáni byla oproti normálním tkáním významně vyšší, zatímco exprese miR-7113-3p a miR-6721-5p byla významně nižší. Také byla pozorována statistická korelace p = 0,04 mezi zvýšenou expresí MAP2K1 a perineurální invazí. Navíc jsme zaznamenali, že mezi down-regulací miR-7113-3p a zvýšenou expresí MAP2K1 je pozitivní korelace (p = 0,0218) a mezi down-regulací miR-6721-5p a zvýšenou expresí MAP2K1 je negativní korelace (p = 0,7771). Závěr: Z těchto nálezů vyplývá, že u pacientů s OSCC mohou miR-7113-3p a miR-6721-5p sloužit jako prospektivní biomarkery, které by v budoucnu mohly být využívány k detekci OSCC v časném stadiu. Zvýšená exprese MAP2K1 je spojena s rozvojem OSCC a perineurální invazí.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko202434

Plný text v PDF