Position statement ČOS: Systémová léčba a multidisciplinární spolupráce v klinické onkologii

Výbor České onkologické společnosti vydává Position statement ČOS k systémové léčbě a multidisciplinární spolupráci v klinické onkologii.

Multidisciplinární spolupráce a týmy

 • Multidisciplinární tým (MDT) v onkologii je definován jako tým spolupracujících lékařů-specialistů, zapojených do procesu diagnosticko-léčebné onkologické péče a je základním platformou pro indikace diagnosticko-léčebných postupů v moderní onkologii.
 • Multidisciplinární spolupráci a činnost MDT v onkologii upravuje klinický doporučený postup Organizace a činnost multidisciplinárních týmů v onkologii (Fínek J. a kol., Národní portál klinických doporučených postupů, prosinec 2022, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221)
 • Hlavním cílem činnosti MDT je nelézt optimální léčebný postup pro každého pacienta s maligním nádorem v souladu se současnými léčebnými standardy s ohledem na rozsah a charakteristiky onemocnění, klinický obraz a celkový stav každého pacienta, obecně doporučení maximálně efektivní léčby při akceptovatelném riziku komplikací.
 • MDT má zahrnovat minimálně zástupce oboru, který nádorové onemocnění diagnostikuje, odborníka chirurgického oboru a klinického a/nebo radiačního onkologa, optimálně dále radiodiagnostika, patologa, anesteziologa a další lékařské i nelékařské specialisty, kteří pomohou naplnit cíle týmu. Vedoucím multidisciplinárních týmů je obvykle klinický onkolog.
 • V rámci MDT by měli být diskutováni pacienti s nově diagnostikovaným zhoubným nádorem a pacienti s relapsem malignity či potřebou změny léčebného postupu. Obligátně jde o pacienty, u kterých existují alternativy v rámci diagnosticko-léčebného postupu a případy, kde je nutná úzká návaznost péče specialistů různých odborností.
 • Léčebný plán pacienta je výsledkem konsensu členů MDT.
 • Setkání MDT se koná v pravidelných předem stanovených intervalech a může probíhat za přítomnosti pacienta nebo pouze s jeho dokumentací.
 • Závěr a doporučení MDT jsou společně formulovány a zapsány do dokumentace pacienta.
 • Výběr zvolené léčby na základě konsensu příslušných odborníků je také informací pro její plátce, že byla zodpovědně zvážená  s ohledem na současná  léčebná doporučení
 • Společně formulované doporučení MDT je srozumitelně sděleno pacientovi a jeho blízkým, pokud si to nemocný přeje, což zajišťuje jednotu informací, které nemocný dostává a upevňuje jeho jistotu, že je jeho léčba koordinovaná a naplánovaná.

Systémová protinádorová terapie

 • K preskripci protinádorové systémové léčby je oprávněn lékař se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie, případně lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie s dostatečnými klinickými zkušenostmi se systémovou protinádorovou léčbou, zejména v rámci kombinace radiační a systémové léčby.
 • Kompetence pro podávání systémové protinádorové léčby je omezena na klinického onkologa, případně radiačního onkologa, a důvody jsou dány:
  • Rozšiřujícím se spektrem protinádorových léčivých přípravků, jejich rozdílnou účinností u jednotlivých malignit, ale současně možností přenášet zkušenosti z léčby mezi jednotlivými diagnózami (imunoterapie, tumor-agnostická terapie atd.)
  • Požadavky na široké znalosti nežádoucích účinků systémové léčby, prevence toxicity u jednotlivých preparátů, včasného rozpoznání a management závažné toxicity protinádorové systémové léčby, která ne vzácně může být i život ohrožující. Zejména vedlejší účinky cílené léčby nebo imunoterapie jsou ve srovnání s cytotoxickými léky mnohem rozmanitější a proto je nutná k včasnému odhalení a řešení vedlejších účinků vedle interní erudice především rozsáhlá klinická zkušenost.
  • Zkušenostmi s managementem širokého spektra nádorových onemocnění a komplexním léčebným přístupem, včetně zkušeností z paliativní a podpůrné léčby onkologických pacientů.
 • Protinádorová farmakoterapie nemůže být delegována na pracoviště nebo odborníky jiných interních nebo chirurgických oborů. Nástavbová atestace s onkologickým zaměřením mohou být výhodou pro specializaci v rámci příslušného interního nebo chirurgického oboru, ale nemůže opravňovat k podávání systémové onkologické léčby.
 • Podávání protinádorové farmakoterapie dospělým pacientům se solidními zhoubnými nádory musí probíhat na pracovišti s dostatečným technickým i personálním zázemím (týká se komplexních i regionálních onkologických center).

 

Shrnutí:

Základní platformou pro indikace diagnosticko-léčebných postupů u onkologických pacientů je multidisciplinární tým, který zahrnuje specialisty různých diagnostických a terapeutických oborů. 

Kompetence pro podávání systémové protinádorové léčby má být omezena na lékaře s odbornou způsobilostí v oboru klinická onkologie, případně radiační onkologie.

5.9.2023, aktualizace 18.9.

Literatura:

 1. Narodni-onkologicky-plan-Ceske-republiky-2030.pdf (mzcr.cz)
 2. Taberna M, Gil Moncayo F, Jané-Salas E, Antonio M, Arribas L, Vilajosana E, Peralvez Torres E, Mesía R. The Multidisciplinary Team (MDT) Approach and Quality of Care. Front Oncol. 2020 Mar 20;10:85.
 3. Lamb JN, Strickland SL, Vincent C, Green JS, Sevdalis N. Facilitators and barriers to teamworking and patient centeredness in multidisciplinary cancer teams: findings of a national study. Ann Surg Oncol. 2013 May;20(5):1408-165.
 4. Pillay B, Wootten AC, Crowe H, Corcoran N, Tran B, Bowden P, Crowe J, Costello AJ. The impact of multidisciplinary team meetings on patient assessment, management and outcomes in oncology settings: A systematic review of the literature. Cancer Treat Rev. 201642:56-72.
 5. Dubois C, De Schutter H, Leroy R, Stordeur S, De Gendt C, Schillemans V, Kohn L, Van Eycken L, Vrijens F. Multidisciplinary work in oncology: Population-based analysis for seven invasive tumours. Eur J Cancer Care (Engl). 2018 Mar;27(2):e12822.
 6. Winters, D.A., Soukup, T., Sevdalis, N., Green, J.S.A. and Lamb, B.W. (2021), The cancer multidisciplinary team meeting: in need of change? History, challenges and future perspectives. BJU Int, 128: 271-279.
 7. Fínek J, Büchler T, Dušek L, Petráková K, Kiss I, Kopecký J, Melichar B. Organizace a činnost multidisciplinárních týmů v onkologii, Národní portál klinických doporučených postupů, prosinec 2022, dostupné: https://kdp.uzis.cz/res/guideline/20-organizace-cinnost-multidisciplinarniho-tymu-v-onkologii-final.pdf

5.9.2023