Organizace ČOS a onkologické péče

Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně, která je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. ČOS sdružuje lékaře a další odborníky působící na poli onkologie. ČOS dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v onkologii a příbuzných oborech, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů. Věnuje se postgraduálnímu lékařskému vzdělávání a je aktivním partnerem v transformaci systému řízení a financování zdravotnictví České republiky. ČOS je iniciátorem Národního onkologického programu České republiky, v jehož rámci akreditovala Komplexní onkologická centra, rozvíjí Národní onkologický registr,vyvíjí informační systém umožňující predikce léčebné zátěže u většiny onkologických diagnóz. Pro segment klinické onkologie aktualizuje terapeutické standardy. V oblasti financování onkologické péče podporuje racionální přístupy k léčbě v souladu se zásadami současných farmakoekonomických a etických principů a přístupů. Výbor ČOS je aktivním účastníkem těchto jednání předkládajícím návrh řešení situace v hrazení onkologické péče včetně odhadů nutných nákladů. Výbor podporuje rovněž rozvoj onkologických screeningových programů, aktivně spolupracuje s řadou pacientských organizací a za všech okolností hájí zájmy onkologických pacientů, jimž také zajišťuje přímý a stálý přístup k informacím o prevenci a léčbě onemocnění na této internetové stránce a zvyšuje tak jejich účast na léčbě.