NOP 2003

Národního onkologického programu byl schválen 2. 12. 2003.

Cíle:

 • Snižování incidence a mortality nádorových onemocnění.
 • Zlepšení kvality života onkologicky nemocných.
 • Racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

Strategie:

 • Boj se zhoubnými nádory jako součást celorepublikové i regionální politické agendy.
 • Boj se zhoubnými nádory jako životní zájem laické i odborné veřejnosti.
 • Mezinárodní kooperace a harmonizace v rámci partnerských struktur EU a WHO.
 • Trvalá udržitelnost programu boje s rakovinou kontrolou nákladů.
 • Stanovení a průběžné vyhodnocování indikátorů, výstupů (outputs) a výsledků (outcomes), fungování a účinnosti NOP. Každoroční komentář k plnění, případně revize a doplňování.

Úkoly:

 1. Na školách odborná podpora výuky prevence nádorů. Na veřejnosti popularizace primární prevence nádorů. Snížit zejména kouření mládeže a žen. Pomáhat kladným změnám ve výživě a v životním stylu.
 2. Zajistit dlouhodobé fungování a audity programů pro skríning karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a karcinomu kolorekta. Vyhodnocovat zároveň vliv paraskríningových vyšetření v populaci.
 3. Zlepšit časnou diagnostiku zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s praktickými lékaři. Inovovat náplň preventivních prohlídek, integrujících záchyt onkologických, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.
 4. Pojmenovat síť center komplexní diagnostiko-léčebné onkologické péče, akreditovaných ČOS na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace. Vytvořit Radu onkocenter České republiky jako nástroj pro koordinaci práce.
 5. Prosazování ekvity čili pokrytí populace srovnatelnými onkologickými službami a přístupu k informacím o prevenci, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění.
 6. Zajistit ukotvení a stabilitu zařízení pro paliativní a terminální péči. Podpořit rozvoj domácí péče. Sledovat stav kvality života a léčby bolesti nemocných s pokročilými zhoubnými nádory.
 7. Podpora kontinuity, stabilizace, modernizace a praktického využívání databáze Národního onkologického registru ČR pro řízenou preventivní a diagnosticko-léčebnou péči v onkologii.
 8. Podpora aplikovaného onkologického výzkumu a inovací. Zavádění principů HTA (health technology assessment) v onkologii. Podpora vzdělávání v onkologii.
Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.