NOP 2013

Aktualizace textu Národního onkologického programu k 12. dubnu 2013

Cíle:

 • Snižování incidence a mortality nádorových onemocnění.
 • Zlepšení kvality života onkologicky nemocných.
 • Racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění.
 • Optimalizace přístupu k novým diagnostickým a léčebným postupům.

Strategie:

 • Boj se zhoubnými nádory jako součást celorepublikové i regionální politické agendy.
 • Prevence a komplexní onkologická péče jako životní zájem laické i odborné veřejnosti.
 • Důraz na snižování vlivu rizikových faktorů zodpovědných za vznik nádorového bujení.
 • Zajištění včasné a efektivní diagnostiky nádorových onemocnění.
 • Zajištění dostupnosti kvalitní péče pro všechny onkologicky nemocné včetně paliativní péče pro nemocné v pokročilých stadiích nádorového onemocnění.
 • Trvalá udržitelnost programu boje s rakovinou kontrolou nákladů, u plátců prosazování platby za pacientem.
 • Průběžné vyhodnocování výsledků fungování Národního onkologického programu.
 • Upevňování pozice Klinické onkologie jako významné a samostatné lékařské odbornosti a to jak v rovině edukační, klinické i výzkumné. Posilování pozice oboru jako garanta správné klinické praxe při léčbě onkologicky nemocných.
 • Mezinárodní kooperace a harmonizace v rámci EU a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Úkoly:

 1. Posílení zdravotní gramotnosti populace v oblasti prevence nádorových onemocnění, zejména odpovědnosti za své vlastní zdraví.
 2. Podporovat kladné změny ve výživě a ve zdravém životním stylu včetně pohybových aktivit.
 3. Důsledně podporovat účinná opatření zaměřená proti kouření tabáku dle WHO.
 4. Společně s ministerstvy zdravotnictví a školství, lékařskými fakultami, zdravotními pojišťovnami, občanskými sdruženími, nevládními organizacemi a napříč českými médii iniciovat vzdělávací programy komplexně zaměřené na nádorovou problematiku.
 5. Zajistit dlouhodobé fungování a vyhodnocování programů pro screening karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a karcinomu tlustého střeva a konečníku, podporovat adresné zvaní na tato vyšetření.
 6. Zlepšit časnou diagnostiku zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s lékaři prvního kontaktu.
 7. Podporovat síť Komplexních onkologických center (KOC), akreditovaných Českou onkologickou společností ČLS JEP, Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Ministerstvem zdravotnictví a plátci péče na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace.
 8. Prosazování rovného přístupu populace k onkologickým službám, dále rovného přístupu k informacím o prevenci, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění ve spolupráci s onkologickými pracovišti mimo KOC.
 9. Zkracovat časovou dostupnost péče.
 10. Prosazovat multidisciplinární přístup v diagnostice a léčbě.
 11. Podporovat využití moderních elektronických komunikačních technologií ke zlepšení informovanosti a komunikace s veřejností, i nadále udržovat na vysoké úrovni webové stránky České onkologické společnosti www.linkos.cz.
 12. Systematické a pravidelné vyhodnocování dostupnosti nových léčebných metod a výsledků onkologické léčby ve srovnání s ostatními státy EU. Průběžné informování plátců péče a veřejnosti o problémech dostupnosti onkologické péče.
 13. Standardizovat dispenzarizaci osob s vysokým rizikem nádorového onemocnění zvláště se zaměřením na záchyt následných malignit.
 14. Podporovat budování sítě ambulantních, lůžkových a domácích zařízení paliativní péče. Integrovat paliativní péči do činnosti KOC i onkologických pracovišť mimo tato centra.
 15. Podpora kontinuity, stabilizace, modernizace, financování a praktického využívání databáze Národního onkologického registru ČR pro řízenou preventivní a diagnosticko-léčebnou péči v onkologii. I nadále udržovat na vysoké úrovni webový portál www.svod.cz.
 16. Podpora základního a aplikovaného onkologického výzkumu a inovací.
 17. Podpora vzdělávání v onkologii.
Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP
12. 4. 2013