členství

Česká onkologická společnost je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně.  Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se...

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují na onkologických a hematoonkologických nemocnicích a v hospicích a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst.  Poslední volby do výboru sekce proběhly dne...

4 kroky jak se stát členem České onkologické společnosti ČLS JEP nebo členem sekce: Zájemce o členství v České Onkologické Společnosti ČLS JEP musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně.  Podmínky členství v ČLS JEP najdete na stránkách...

Česká onkologická společnost odeslala souhlas s ESMO Position Paper on Medical Oncology na ústředí ESMO. Souhlas ČOS bude zaznamenán v textu dokumentu spolu s ostatními státy podporujícími jeho vytvořenou podobu. Dokument pude publikován v Annals of Oncology.