Členství v ČOS

Česká onkologická společnost je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně.  Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Tím, že stáváte členem ČOS ČLS JEP, stáváte se i členem ČLS JEP, přičemž je možno být členem více organizačních složek ČLS JEP.   Členem se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Žádost o přijetí se zdůvodněním je nutno zaslat předsednictvu ČLS JEP, které rozhodne o přijetí každé právnické osoby individuálně. Přihlášku a návod, jak se stát členem ČOS najdete v části Přihláška

Počet členů ČOS tvrvale v posledních letech vzrůstá a nyní počet členů ČOS dosahuje téměř číslo 1000. Seznam členů najdete v adresáři členů ČOS. Členové ČOS dostávají e-mailem pravidelné informace od výboru ČOS a předsedkyně. Pravidelně dostávají zápisy z výboru a pozvánky na odborné akce, odebírají také časopis Medical Tribune a Klinická onkologie. Prostředkem pro komunikaci výboru ČOS s členskou základnou je portál ČOS www.linkos.cz, který poskytuje velmi komplexní informace a služby onkologům a dalším odborníkům, kteří se v rámci multidisciplinárního týmu starají o onkologické pacienty, pacientům a jejich blízkým i široké veřejnosti.

Členství v sekcích České onkologické společnosti

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat, např. v nově vzniklé, sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, prosím, že již jste členy ČOS ČLS JEP.