zápisy ze zasedání výboru ČOS » výbor ČOS odstranit

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2019 a jeho funkční období skončí v roce 2023. Předsedkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN...

Přítomni:
Vorlíček, Petruželka, Abrahámová, Melichar, Ryška, Prausová, Kolářová,
Cwiertka, Petráková,Vyzula, Dušek, Tesařová
Omluveni: Fínek
Nepřítomen:  Žaloudík