Zápis z jednání revizní komise konané 17.10.2014 v rámci XXI. JOD v Českém Krumlově

Přítomni: Petráková, Kolářová, Ćwiertka

  1. Funkční období stávajícího výboru České onkologické společnosti ČLS JEP končí nejpozději 20.6.2015 (§6, odst (4), písm. c  Stanov ČLS JEP stanovuje délku funkčního období maximálně 4 roky). Volby by měly být uzavřeny ideálně k 20.5.2015.
  2. Revizní komise doporučuje počet členů nového výboru zvýšit na 13 – odpovídá počtu KOC v ČR (není tím však míněno, že musí být zastoupeno každé centrum). Revizní komise by mohla zůstat 3-členná.
  3. Revizní komise doporučuje provedení voleb buď jako korespondenční nebo elektronické podle §10, Volebního řádu ČLS JEP
  4. Revizní komise doporučuje volby jednokolové s volební kampaní zahájenou 3 měsíce před termínem voleb – tj. od 20.2.2015. První měsíc do 20.3.2015 bude sloužit jako období pro návrhy kandidátů. Volební kampaň by měla být ukončena 24 hod. před termínem voleb (aby to bylo nenapadnutelné – ideálně 24 hodin před rozesláním volebních lístků členům ČOS v případě korespondečních voleb nebo 24 hod. před zpřístupněním elektronických voleb).
  5. V případě elektronických voleb je nutné dohodnout se sekretariátem ČLS JEP konkrétní průběh voleb, zejména zabezpečení tajného průběhu (§10, odst (8), Volebního řádu ČLS JEP)
  6. Výbor by měl nejpozději na prosincovém zasedání zvolit volební komisi, která bude připravovat a řídit volby dle návrhu schváleného výborem. Na říjnovém zasedání výboru by měli být vyzváni členové k navržení členů volební komise. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do stálých orgánů (výboru a revizní komise ČOS) dle §7, odst (2), Volebního řádu ČLS JEP. Počet členů volební komise by měl být ideálně 11 nebo 13 – z důvodu hladkého a rychlého průběhu sčítání hlasů (členové volební komise jsou zároveň skrutátory).
  7. Před zahájením voleb je nutné ověřit seznam členů České onkologické společnosti tak, aby bylo zajištěno, že každý člen bude prokazatelně o konání voleb informován, vhodná by byla i výzva všem členům, aby si zkontrolovali korespondeční adresy a elektronické adresy pro řádné doručení informací o volbách a zvláště volebních lístků.
  8. Zápis bude projednán s výborem ČOS ČLS JEP na zasedání 21.10.2014 v Brně. 

Zapsal: K. Ćwiertka, předseda revizní komise