Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 17. 12. 2013 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Přítomni:
Vorlíček, Petruželka, Abrahámová, Melichar, Ryška, Prausová, Kolářová,
Cwiertka, Petráková,Vyzula, Dušek, Tesařová
Omluveni: Fínek
Nepřítomen:  Žaloudík
 1. Přítomné přivítal prof. Vorlíček. Jsme hosty prof. Petruželky. K přítomným promluvila ředitelka VFN Mgr. D. Jurásková, PhD, MBA a popřála mnoho zdraví, štěstí a mnoho sil do příštího roku 2014.
 2. Tradiční kulturní program uvedl prof. Petruželka. Zahrál nám B.duet (housle Kryštof Bartošek, kytara Martin Chrenčík).
 3. Prof.Vorlíček provedl kontrolu zápisu z poslední schůze.
  Určeny termíny schůzí na 1. pololetí r. 2014:
  • 21.1.2014        FN Motol, Praha
  • 11.3.2014        Thomayerova nemocnice, Praha
  • 15.4.2014        MOÚ Brno
  • 20.5.2014        nemocnice Pardubice
  • 10.6.2014        FN Hradec Králové
 4. Jednomyslně odsouhlasen návrh na udělení ceny České lékařské společnost  JEP  monografii Klener P. jr., Klener P. Principy systémové protinádorové léčby. Monografie doporučena členy výboru ČOS jako studijní materiál k atestaci z klinické onkologie.
  Čestné členství v ČOS bude prof. Klenerovi předáno na schůzi výboru ČOS 11.3.2014 v Thomayerově nemocnici.
 5.  Na zahájení 11th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology byla za výbor ČOS  nominována prof. Abrahámová.
 6.  Prof. Petruželka prostuduje nový zákon o zdravotních prostředcích a připomínky pošle prof. Vyzulovi.
 7.  Vítáme MZ vyvolanou  diskusi o KOC. Detailní diskuse musí probíhat nad podrobnými daty, což je časově náročné. Své stanovisko vyjádříme novému ministrovi zdravotnictví.
 8.  Vedoucím KOC byl rozeslán dotazník týkající se reálné dostupnosti paliativní péče v onkologii.
 9.  Doc. Tesařová referovala o účetnictví společnosti. Na účtu je celkem 1.152.647,69 Kč. Výdaje na plat sekretářky jsou o 200 Kč vyšší  než činí souhrn členských příspěvků (5.800 Kč). Rozhodnuto, že plat sekretářky zůstává ve stejné výši. Rozpočet byl jednohlasně přijat.
 10. Prof. Melichar informoval o nejasnostech ve financování vyšetření OncotypeDX, které by mělo být kryto z rozpočtu příslušného KOC. Jde o užitečné vyšetření rozšiřující možnosti stratifikace pacientek s karcinomem prsu k optimální léčbě, pro indikaci léčby je však nepovinné.  Na toto vyšetření byl určen kód 99959. Do příští schůze bude sděleno, jak přesně bude tento kód pojišťovnami hrazen ( zjistí  prof. Fínek, Mgr. Burger).
 11. Doc. Dušek se významně podílel na nastartování populačního skríningu s adresným zvaním. Ministr zdravotnictví mu vyjádřil pochvalu a projekt schválil. Nyní je uváděný do praxe.
 12. Přeshraniční péče v EU  je nyní  na pořadu dne. Vzhledem k tomu, že návrh novely zákona neurčuje přímo povinnost předběžného souhlasu na pojišťovně, výbor ČOS se obává kvantitativního nárůstu výkonů, které jsou běžně dostupné v naší republice.
 13. Doc. Dušek podal zprávu o výstupech studie EUROCARE 5. Do této verze projektu odeslala ČR (na rozdíl od předchozích) plná data NOR se 100% pokrytím populace - tato data jsou objektivně jedněmi z nejkvalitnějších v celé EU. Výsledek analýz mezinárodního týmu vyšel pro českou onkologii velmi příznivě - přežití onkologických pacientů v ČR se jednak zásadně zlepšuje v čase a zejména jsme dosáhli průměru vyspělejší Evropy. Jde o jednu z nejvýznamnějších změn, kterou studie EUROCARE zachytila. Ve srovnání s okolními východoevropskými zeměmi dosahuje česká onkologie významně lepších výsledků. Výsledky přibližuje tabulkový přehled v příloze zápisu.
 14. Z výsledků přežití studie EUROCARE 5 vychází jako nejméně uspokojivý Ca rekta. Výbor ČOS uspořádá o této problematice odborný seminář.
 15. Prof. Vyzula zajistí ve sněmovně semináře týkající se žhavých témat onkologie cca v tomto pořadí:
  • Výsledky EUROCARE
  • Celospolečenský význam NOR
  • Význam skríningových programů a adresného zvaní.
 16. Prof. Ryška informoval o zahájeném projektu zlepšování prediktivní diagnostiky nádorových onemocnění. Tento projekt podpořila finančním grantem firma Amgen. Finance byly využity na nákup sekvenátorů příští generace, které budou umístěny ve 4 referenčních laboratořích a umožní širší a rychlejší vyšetřování mutací v nádorech. Druhou částí projektu je facilitace vyšetřování mutací RAS u kolorektálního karcinomu spočívající v okamžitém odesílání vzorků nádorů do referenčních laboratoří tak, aby bylo eliminováno prodlení a tím zkrácena celková doba vyšetření.
  Výbor ČOS obě tyto aktivity vítá a vyjadřuje jim svou podporu.
 17. Výbor ČOS udělil záštitu nad XVI. Motolskými dny, které se konají 13. a 14. března 2014 v Praze ve FN v Motole.
 18. Noví členové:
 • PharmDr. Ingrid Šustková - Nemocnice Znojmo - lékárna
 • MUDr. Lucie Veselá - Nemocnice Na Bulovce – ÚRO

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. se stal poslancem Parlamentu ČR a  je předsedou zdravotního výboru. Gratulujeme.

17.12.2013

Zapsala: prof. MUDr. Jitka  Abrahámová, DrSc.