Klin Onkol 1988; 1(3): 88-91.

Souhrn: Na základě výsledků preklinických studií a studií fáze I byla provedena spoluprací šesti pracovišť v ČSSR studie fáze II. Zařazeno bylo celkem 119 nemocných, hodnoceno 117. Při podání dávky 400mg/m2 byla prokázána bezpečnost podání, pozitivní léčebné výsledky byly ověřeny u nádorů ovaria, močového měchýře a nádorů oblasti hlava/krk. Limitující pro léčbu byla myelotoxicita, zvláště u nemocných již dříve cytostatiky léčenými. Bylo doporučeno pokračovat cílenými studiemi u nádorů plic a zařadit carboplatinu do kombinačních postupů u nádorů ovaria a nádorů oblasti hlava/krk.