Chemoterapia agresívných nehodgkinovských lymfómov

flag

Klin Onkol 1988; 1(3): 69-75.

Súhrn: Agresívne nehodgkinovské lymfómy sú charakterizované rýchlym klinickým priebehom a tendenciou ku generalizácii. Zmenu v doterajšom fatálnom priebehu dosiahla aplikácia radikálnej kombinovanej chemoterapie, ktorá je schopná vyliečiť signifikantnú časť chorých s difúznymi velkobunkovými lymfómami, imunoblastickými lymfómami, lymfoblastickými lymfómami, Burkittovým lymfómom, pravdepodobne aj nodulárnym velkobunkovým lymfómom, zriedka aj s inými agresívnymi a intermediárnymi lymfómami. Radikálna chemoterapia je možná iba po starostlivom monitorovaní a dobrej podrobnej terapii. Časť pacientov s relapsom je možné chrániť podaním niektorých novších kombinácií cytostatík.