Hodgkinova choroba - typ s prevahou lymfocytov, podtyp nodulárny paragranulóm

flag

Klin Onkol 1988; 1(3): 84-87.

Souhrn: Autori hodnotia biopsiu šiestich prípadov nodulárneho paragranulomu lokalizovaného v periférnych lymfatických uzlinách. Základným kritériom morfologickej diagnózy nodulárneho paragranulómu je uzlovitosť nádoru typu lymfocytárnej predominancie pri malom počte diagnostických SR buniek a prevahe lymfocytárnych-histocytárnych SR buniek a pri minimálnej prímesi reaktívnych elementov. V troch prípadoch bol zrejmý vzťah vznikajúcich uzlov nádoru k progresívnej transformácií zárodočných centier folikulov, čo podporuje názory, podla ktorých je nodulárny paragranulom B-nodulárnym lymfómom z buniek zárodkových centier folikulov.