Prognosticky závažná morfologická klasifikace karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 1993; 6(5): 132-136.

Souhrn: Práce je založena na semikvantitativní analýze histologického obrazu karcinomu prsu. Aplikuje u nás nejčastěji používané diagnostické schéma WHO. Jednotlivé typy nádorů jsou zařazeny do prognostických skupin podle modifikovaného gradingu Bloomova. Výsledkem po matematickém vyhodnocení je jednoduché klasifikační schéma, respektující prognózu, které je možno aplikovat v rutinní patologické diagnostice. Zpřesněná a jednoznačná prognóza umožní individualizaci léčby pacientek s karcinomem prsu. Navržené klasifikační schéma je plně převoditelné do obecně přijatého názvosloví ICD — O z roku 1990.