Výsledky liečby nádorov slinných žliaz v 10-ročnom materiáli kliniky rádioterapie a onkológie v Košiciach

flag

Klin Onkol 1995; 8(02): 55-57.

Súhrn: V práci analyzujeme skupinu 32 pacientov s nádormi velkých slinných žliaz liečených na našej klinike v rokoch 1981 až 1990. Histologicky bylo v súbore 26 pacientov s karcinómom a 6 pacientov s pleomorfným adenómom. Z pacientov s karcinómom 13 boli liečení kombináciou operácie a následnej rádioteraple, štyria samostatnou radikálnou rádioteraplou a deviati paliatívnou rádioterapiou. Celkové päťročné prežívanie analyzovanéj skupiny pacientov s malígnymi nádormi je 41 %. V práci sa diskutuje o indikáciach jednotlivých liečebných modalít a o možnostiach zlepšenia výsledkov liečby hlavne u inoperabilných karcinómov.