Klin Onkol 1996; 9(6): 191-194.

Souhrn: Hodgkinova choroba patří k častějším, přitom ale dobře léčitelným nádorovým onemocněním dětského věku. Pro léčebnou strategii posledního desetiletí je charakteristická snaha nalézt vysoce účinný, přitom ale méně toxický léčebný protokol, než doposud užívaná schemata obsahující alkylační cytostatika a radioterapii. Ve svém sdělení uvádíme výsledky léčby dětských pacientů s Hodgkinovou chorobou I.-IV. klinického stadia protokoly VAMP nebo VEPA, které neobsahovaly cyklofosfamid a nízkodávkovanou radioterapii. Do studie bylo zařazeno 53 nově diagnostikovaných, dříve neléčených pacientů. Průměrný věk v době diagnózy byl 14 roků. Průměrná doba od vzniku příznaků do určení diagnózy byla 4,42 měsíce, průměrná doba sledování pacientů 2 roky. Pacienti I. a II. stadia byli léčeni 4-6 sériemi protokolu VAMP a pacienti III. a IV. stadia 4-6 sériemi protokolu VEPA. Radioterapie v dávce 15-30 Gy byla zařazena po 2-3 sériích chemoterapie. Z celkového počtu 53 dětí dosáhlo indukční fází léčby remise 43 pacientů (81 %). Z nich 5 později relabovalo (9,4 %). U 1 pacienta jsme v průběhu indukce zaznamenali progresi onemocnění. Zemřely 2 děti. Jedno progresí onemocnění a jedno v důsledku těžké aortální stenózy. Dvouleté bezpříznakové přežívání jsme docílili v 96,2 % a bezpřízna-kové přežívám v 78,3 %. Jako prognosticky významný faktor jsme prokázali přítomnost B symptomů v době stanovení diagnózy. Dosažené výsledky jsou srovnatelné s referovanými zkušenostmi se standardními protokoly (MOPP, ABVD, jejich modifikace a kombinace). K posouzení četnosti a typu pozdních následků je doba sledování zatím krátká.