Klin Onkol 1997; 10(1): 13-19.

Diagnóza relapsu leukémie znamenala do nedávné doby pro postižené dítě konec naděje na úplné vyléčení. Autoři shrnují desetiletou zkušemost s léčbou relapsů dětské akutní lymfoblastické leukémie (ALL) a hodnotí význam, moderní intenzivní chemotherapie a transplantace kostní dřeně pro zlepšení prognózydětí s relapsem. V letech 1989-1995 bylo na II. dětslé klinice FN Motol léčeno 44 dětí s prvním relapsem ALL podle různých protokolů léčby relapsu. největší skupina dětí (36) byla léčena podle protokolů německé pracovní skupiny pro dětskou leukémii BFN. Izolovaný relaps v kostní dřeni prodělalo 24 dětí. Leukemická infiltrace CNS se vyskytla u 4 dětí, izolovaný relaps v testes postihl 9 chlapců. Kombinovaný relaps v kostní dřeni a CNS nebo testes postihl 7 dětí. Celková úspěšnost v dosažení druhé remise byla 86% (38/44), 8letý EFS byl 20%. Medián déliky druhé remise byl 15 měsíců. Nejlepší prognózu měli chlapci s izolovanou infiltrací testes (EFS 56%) a děti s kombinovaným relapsem (EFS 43%). Prognóza dětí s izolovaným dřeňovým relapsem (EFS 4%) a CNS leukémií byla velmi špatná. Děti, které prodělaly relaps leukémie déle než 30 měsíců od diagnózy (pozdní relaps), měly statisticky vyšší naději na vyléčení (EFS 30%) než děti s časným relapsem (EFS 10%). Zařazení transplantace kostní dřeně do léčby relapsu ALL v 90. letech a zlepšení možností podpůrné léčby vedly k zlepšení výsledků. EFS dětí léčených po roce 1990 je 30% ve srovnání s EFS 13% u dětí léčených dříve, rozdíl ale nedosáhl statistické významnosti. Alogenní transplantací kostní dřeně bylo léčeno 5 dětí a všechny žijí v remisi. Autologní transplantace kostní dřeně v léčbě relapsu selhala. Ze 6 takto léčených dětí žije jediné. Moderní léčbou relapsu ALL lze u 1/3 dětí dosáhnout dlouhodobé remise.