Ustanovení sekce pediatrecké onkologie České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 1997; 10(5): 157.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Dne 9.7.1997 se v Praze Motole uskutečnila první, ustavující schůze pediatrické sekce České onkologické společnosti. Byla iniciována rozhodnutím výboru ČOS založit sekci dětské onkologie. Organizací ustavujícího setkání byli pověřeni členové ČOS prof.Koutecký a doc.Kavan. Datum a místo jejího konání bylo předem zveřejněno ve Zdravotnických novinách. Schůze se zúčastnilo 14 osob. V jejím počátku seznámil zúčastněné prof.Koutecký s důvody, které vedly výbor ČOS k usnesení ustavit pediatricko onkologickou sekci. Po schválení navrženého programu jednání byli na období čtyř let veřejným hlasováním zvoleni prof.MUDr.Josef Koutecký, DrSc. předsedou a doc.MUDr.Petr Kavan jednatelem sekce pediatrické onkologie ČOS. Poté pan profesor Koutecký všechny zúčastněné podrobně seznámil s návrhem Standardů péče o děti a mladistvé se zhoubnými nádorovými onemocněními v České republice. Po zakomponování několika připomínek a doplňujících formulací byly Standardy jednomyslně schváleny.