Význam flowcytometrické analýzy periferní krve v monitorování pacientů s mnohočetným myelomem

flag

Klin Onkol 1997; 10(6): 184-187.

Zralé buňky mnohočetného myelomu mají svůj charakteristický fenotyp a lze je prokázat imunofluorescenčními technikami. Hodnotili jsme myelomové buňky v periferní krvi pacientů s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií pomocí průtokové cytometrie a na základě exprese antigenů CD38, CD54 a CD56. Srovnávali jsme procentuální zastoupení těchto buněk s aktivitou nemoci stanovenou na základě kritérií SWOG.

Celkem bylo vyšetřeno 63 nemocných s monoklonálními gamapatiemi. Pacienti s vysokou aktivitou mnohočetného myelomu měli nějvětší procentuální zasotoupení buněk se sledovanými parametry v periferní krvi. Pacienti ve fázi plateau a pacienti v remisi nemoci měli zastoupení těchto buněk nižší. U 2 pacientů však bylo i při aktivní nemoci zjištěno nulové zastoupení CD38++CD54+CD56+ buněk.

Metoda sledování množství CD38++CD56+ a CD38++CD54+ buněk v periferní krvi je vhodná ke sledování aktivity nemoci u pacientů s pozitivním nálezem těchto buněk při stanovení diagnózy. Metoda je vhodná k diagnostice časného relapsu nemoci a tím i ke včasnému zahájení terapie.