Přehled kombinované chemoradioterapie v léčbě karcinomu čípku děložního

flag

Klin Onkol 1998; 11(3): 67-72.

Souhrn: Výsledky léčby pokročilých stadii ca cervicis uteri jsou neuspokojivé. Snaha o jejich zlepšení vede k připojení chemoterapie ke standardní chirurgické či radiační léčbě. Nejúčinějším cytostatikem v léčbě karcinomu čípku děložního je cisplatina a kombinované chemoterapeutické režimy nevykazují lepší efekt než cisplatina samotná. Množství klinických studií zkoumalo použití chemoterapie v adjuvantním, neoadjuvantním a konkomitantním podání. Adjuvantní i neoadjuvantní chemoterapie v kombinaci s radikální aktinoterapií se ukazují jako neperspektivní. Nadějnější je použití chemoterapie před radikálním chirurgickým výkonem u pokročilého IB stadia karcinomu čípku děložního a konkomitantní chemoradioterapie u vyšších stadií.