Klin Onkol 1998; 11(4): 112-115.

Souhrn:  Východiska:  Výsledky léčby primárních lymfomů centrální nervové soustavy (PCNSL), známých svým agresivním chováním a nepříznivou prognózou, se v poslední době zlepšují díky použití kombinace radio a chemoterapie.

Typ studie a soubor:  Retrospektivní studie provedená na našem pracovišti zahrnuje zhodnocení 8 nemocných s PCNSL. polovinu mužů a žen s mediánem věku 37,5 roku.

Metody a výsledky:  V práci jsou popsány první výsledky v léčbě PCNSL dosažené protokolem, který zahrnuje systémovou chemoterapii vysokodávkovaným mtiotrexátem a cytosinarabinosidem, intratékální aplikaci metotrexátu, aktinoterapii kraniospinální osy. Pouze čtyři nemocní dokončili terapii. Všichni dosáhli kompletní remise, u dvou z nich dosud trvá (4 a 24 měsíců). Jeden pacient zemřel na relaps základního onemocnění. Příčina úmrti čtvrté nemocné není známa.
Závěry:  Použitý protokol není zatížen nadměmou toxicitou a dosažené výsledky na původním i našem pracovišti dokazují jeho perspektivnost v terapii PCNSL.