Klin Onkol 1998; 11(6): 183-191.

Souhrn:  Folikulární B-lymfomy jsou v Evropě nejčastějším typem ze všech maligních lymfomů. Průměrné přežití se udává 8-10 let. Lokální radioterapie, případně kombinace radioterapie a chemoterapie, jsou metodou léčby klinického stadia I a IIA. Klinické stadium III a IV se léčí chemoterapií. Tu však není nutno podat ihned po stanovení diagnózy. Obvykle se zahájení chemoterapie oddaluje až do známek progrese anebo do nástupu klinických příznaků nemoci. Purinová analoga se používají u relabujících pacientů, u nichž je naděje na dosažení remise, i u pacientů rezistentních na předchozí chemoterapii. Prodloužení remise interferonem alfa bylo prokázáno v četných studiích, prodloužení celkového přežití prokázala jen jedna studie, v níž byl interferon alfa podáván časově neomezeně až do známek progrese nemoci. Vysokodávkované chemoterapie s auto-logní transplantací krvetvorných buněk prodlouží délku bezpříznakového přežití a je otázkou, zda prodlouží i celkové přežití. Používá se také allogenní transplantace a studovány jsou další metody k ovlivnění zbytkové nemoci.