Tropisetron v profylaxi nevolnosti a zvracení u pacientů s vysokodávkovanou chemoterapií

flag

Klin Onkol 1999; 12(1): 27-29.

Souhrn:
Východiska: Transplantaci kostní dřeně a periferních kmenových buněk předchází myeloablativní chemoterapie se silným emetogenním potenciálem. Použití antagonistů 5-HT3 receptorů může výrazně snížit emetogenitu vysokodávkovaných cytostatik blokádou serotoninových receptorů v horní části trávícího traktu, v centru pro zvracení a chemorecepční spouštěcí zóně.
Typ studie a soubor: V roce 1996-1997 proběhla na našem pracovišti prospektivní studie s použitím antagonisty 5-HT3 receptorů, tropisetronu, u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií. Do sledovaného souboru byli zařazeni nemocní, kteří obdrželi léčebné režimy obsahující cisplatinu, vysoké dávky cyklofosfamidu, ifosfamidu, cytarabinu, busulfanu, metotrexátu, melfalanu a karmustinu.
Metody a výsledky: 96 pacientům o průměrném věku 43 let byla podána parenterální forma 5mg/5ml tropisetronu pomalu nitrožilně 15-30 minut před zahájením aplikace cytostatik, doplněná u senzitivních nemocných ještě alprazolamem a dexametazonem. V prvních 24 hodinách po podání chemoterapie mělo kompletní odpověě na antiemetikum 83% nemocných, den po ukončení léčby pak 71% pacientů, kteří tvoří skupinu s kompletní antiemetickou kontrolou. U 21% nemocných byla odpověd na antiemetickou podporu pouze částečná, u 8% pacientů nebyly emetogenní vlivy vysokých dávek cytostatik zvládnuty. Ve sledované skupině se projevily tyto nežádoucí účinky: bolesti hlavy u 2 nemocných, u 1 nemocného průjem a u 1 pacienta exantém.
Závěry: Tropisetron je dostačujícím antiemetikem a lze ho s velmi dobrým efektem použít u předtransplantačních emetogenních režimů.

Plný text v PDF