Cytomegalovirová infekce u dětí se zhoubným nádorovým onemocněním: od sérologie k průkazu virové DNA

flag

Klin Onkol 1999; 12(6): 206-210.

Souhrn: Cytomegalovirová infekce u dětí se zhoubným nádorovým onemocněním: od sérologie k průkazu virové DNA. Východiska: Cytomegalovirová infekce je jednou z příčin morbidity a mortality u dětí léčených pro zhoubné nádorové onemocnění. V poslední době se v diagnostice CMV vedle sérologického vyšetření stále častěji uplatňuje vysoce citlivá a rychlá metoda polymerázové řetězové reakce (PCR). Typ studie a soubor: Sérologickými metodami (lgG, IgM proti CMV) bylo testováno 186 dětí s leukémií, solidními nádory, lymfomem nebo histiocytózou. Z toho 70 pacientů bylo vyšetřováno metodou PCR na přítomnost cytomegalovirové DNA v krvi. Výsledky sérologického i PCR vyšetření byly hodnoceny semikvantitativně. Metody a výsledky: Sérologickými metodami nebyly nalezeny významné rozdíly v promořenosti CMV mezi onkologickými pacienty v době stanovení diagnózy a zdravou kontrolou. Promořenost onkologických pacientů po léčbě byla ve srovnání s kontrolním souborem významně vyšší ( p < 0,01). V průběhu protinádorové léčby byl zaznamenán signifikantní nárůst promořenosti CMV. Výsledky detekce CMV DNA metodou PCR z plné krve se senzitivitou 98,4% velmi dobře rozlišují mezi symptomatickou infekcí a asymptomatickou perzistencí viru. PCR pozitivní byli všichni symptomatičtí pacienti (18/18),ale pouze jeden z 62 zdravých kontrol. PCR pozitivita byla detekována v 1-5 týdenním předstihu před pozitivitou sérologickou. Závěry: Detekce CMV infekce metodou PCR zpřesňuje diagnostiku potíží neznámé etiologie u imunosuprimovaných dětských pacientů a zlepšuje možnosti jejich terapie.

Plný text v PDF